وب سایت اکسل پلاس کار خود را جهت توسعه آموزش اکسل و هوش تجاری  با هدف رشد علمی سازمانها و اشخاص در زمینه آنالیز داده و آمار و ساخت داشبرداهای مدیریتی آغاز کرده است.

این وب سایت توسط محمد امین ملک خواه توسعه داده شده و امید است با حمایت دوستان بتواند پله های ترقی را بالا رفته و به یکی از آموزشگاههای مطرح مجازی در زمینه اکسل  و هوش تجاری مبدل گردد.